มาลองทำ Kubernetes บน Windows กัน

Windows ❤ K8S
  • Windows 10 Pro x64 หรือ Windows Server 2016
  • Hyper-v และ Container
  • Docker for Windows (ตั้งแต่ 18.03 ขึ้นไป แต่แนะนำที่ 18.06 ครับ)
Enable hyper-v and container features
c:\> @"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
PS c:\> Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
c:\> choco install cmder -y
Cmder Install location
PS C:\> choco install docker-for-windows -y
Docker for Windows Icon
System tray
Docker runnit notification
Docker Login
Switch to Lunux cotainer command
Kubernetes Install
Kuberbetes cluster installation confirm
Kubernetes installation progress
PS C:\> kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/VatthanachaiW/kubernete-config/master/kubernetes-dashboard.yaml
Kubernetes dashboard create
PS C:\> kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/VatthanachaiW/kubernete-config/master/kube-heapster-addon.yaml
Heapster create
PS C:\> kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/VatthanachaiW/kubernete-config/master/influxdb.yaml
Influxdb create
PS C:\> kubectl create -f https://raw.githubusercontent.com/VatthanachaiW/kubernete-config/master/heapster.yaml
heapser cluster create
PS C:\> kubectl get pods --all-namespaces
Pods Status
PS C:\> kubectl proxy
Start Kubectl Dashboard
http://localhost:8001/api/v1/namespaces/kube-system/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/#!/login
Kubernetes Dashboard Login
Kubernetes Dashboard

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store