สำหรับในบทความนี ้เราจะมาเริ่มจัดการโปรเจคของเราออกเป็น N-Tier โดยจะแบ่งออกเป็น Part ย่อยๆ โดยในส่วนแรกนั้นเราจะมาทำการแยก Models และ Connection ออกไปไว้อีกโปรเจคหนึ่งกันก่อนครับ

สำหรับเนื้อหาของ N-Tier สามารถศึกษาได้ที่นี่ครับ https://stackify.com/n-tier-architecture/

เริ่มแรก ให้ทำการเพิ่มโปรเจค แบบ class library เข้ามา โดยจะใช้ชื่อโปรเจค Todo.Models

โดยตัว Solution Architechture จะมีลักษณะ ดังนี้

วัฒนชัย วงศ์ประเสริฐ

Rogue Planet

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store