มาลองของใหม่กับ Rancher Desktop

Rancher Desktop Logo
Rancher Desktop Architecture (Rancher Desktop: Kubernetes and container management on the desktop)
Lightweight Kubernetes -K3S Architecture (K3s: Lightweight Kubernetes)
Could Architecture (containerd — An industry-standard container runtime with an emphasis on simplicity, robustness and portability)
Rancher Desktop UI
  • General ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากแค่เป็นหน้า Welcome และมีการแจ้ง Version รวมถึงการอนุญาตให้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและข้อผิดพลาดต่างๆ ในตอนใช้งาน
Rancher Desktop General Menu
  • Kubernetes Settings จะเป็นส่วนในการจัดการ forward port และกำหนด version ของ Kubernetes version ซึ่งตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง Version ตัวโปรแกรมก็จะทำการ Download Kubernetes ตัวที่เราเลือกลงมาติดตั้งให้อัตโนมัติ
Rancher Desktop Kubernetes Settings
  • Port Forwarding สำหรับในส่วนนี้จะเป็นการกำหนด port forward สำหรับ Pod และ Container ต่างๆ ที่เรา Deploy เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้
Rancher Desktop Port Forwarding
  • Images ส่วนนี้จะเป็นส่วนจัดการ Container Image ซึ่งเราสามารถ pull / push / scan / delete image ได้ในหน้านี้
Rancher Desktop Images
  • Troubleshooting สำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเพียงการสั่ง Factory reset เพื่อเป็นการคืนค่า Default ของระบบ คิดว่าในอนาคตน่าจะมีเมนูมากกว่านี้
Rancher Desktop Troubleshooting
KIM — Kubernetes Image Manager
pull redis image
build image
Kubectl — Kubernetes cluster manager
Display Kubernetes Nodes

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store