มาลองของใหม่กับ Rancher Desktop

Rancher Desktop Logo
Rancher Desktop Architecture (Rancher Desktop: Kubernetes and container management on the desktop)
Lightweight Kubernetes -K3S Architecture (K3s: Lightweight Kubernetes)
Could Architecture (containerd — An industry-standard container runtime with an emphasis on simplicity, robustness and portability)
Rancher Desktop UI
  • General ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากแค่เป็นหน้า Welcome และมีการแจ้ง Version รวมถึงการอนุญาตให้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานและข้อผิดพลาดต่างๆ ในตอนใช้งาน
Rancher Desktop General Menu
  • Kubernetes Settings จะเป็นส่วนในการจัดการ forward port และกำหนด version ของ Kubernetes version ซึ่งตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง Version ตัวโปรแกรมก็จะทำการ Download Kubernetes ตัวที่เราเลือกลงมาติดตั้งให้อัตโนมัติ
Rancher Desktop Kubernetes Settings
  • Port Forwarding สำหรับในส่วนนี้จะเป็นการกำหนด port forward สำหรับ Pod และ Container ต่างๆ ที่เรา Deploy เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้
Rancher Desktop Port Forwarding
  • Images ส่วนนี้จะเป็นส่วนจัดการ Container Image ซึ่งเราสามารถ pull / push / scan / delete image ได้ในหน้านี้
Rancher Desktop Images
  • Troubleshooting สำหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเพียงการสั่ง Factory reset เพื่อเป็นการคืนค่า Default ของระบบ คิดว่าในอนาคตน่าจะมีเมนูมากกว่านี้
Rancher Desktop Troubleshooting
KIM — Kubernetes Image Manager
pull redis image
build image
Kubectl — Kubernetes cluster manager
Display Kubernetes Nodes

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
วัฒนชัย วงศ์ประเสริฐ

วัฒนชัย วงศ์ประเสริฐ

Rogue Planet

More from Medium

Azure Container Apps: Review and Practical Examples

GitOps Part 2.1: A GitOps Example “Conceptual Expression of Module Based Git Flow”

How to do .net core profiling in AWS ECS with Fargate?

Zero Downtime Deployment of BusinessWorks Container Edition with Kubernetes — Part 5